Návrh - Dodatku č. 4 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 24.11.2022


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >