Oznámenie protispoločenskej činnosti

Zamestnávateľ Obec Čučma

Oznámenie protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu verejnej moci Obec Čučma vydala Smernicu o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. v znení zákona č. 189/2023 Z.z., ktorou upravuje pravidlá uplatňovania zákona NR SR č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach orgánu verejnej moci Obce Čučma za účelom zabezpečenia práv všetkých fyzických osôb v pracovnoprávnom vzťahu s týmto zamestnávateľom. Podrobnosti o vybavovaní oznámení sú upravené v tomto vnútornom predpise.

OZNÁMENIE - je podľa § 2 ods. 1 písm. b) uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnávateľa, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

KVALIFIKOVANÉ  OZNÁMENIE - je podľa § 2 ods. 1 písm. c) oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispolo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.

OZNAMOVATEĽ je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej prostispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

OCHRANA  ZAMESTNANCA sa bude poskytovať v niektorých rovinách v závislosti od toho, či oznámenie urobí smerom navonok vo forme trestného oznámenia alebo podnetu na začatie konania o správnom delikte alebo či podnet podal smerom dovnútra zamestnávateľa v rámci navrhovaného vnútorného systému. Takisto môže ísť buď o preventívnu ochranu alebo následné ochranné opatrenia.

MOŽNOSŤ ZACHOVANIA ANONYMITY OZNAMOVATEĽA - Zákon  umožní zachovať anonymitu oznamovateľa pred zamestnávateľom pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti. Oznamovateľ si od prokurátora, resp. správneho orgánu, bude môcť vyžiadať iba potvrdenie o tom, že je oznamovateľ, a to môže využiť až v prípade, keď zamestnávateľ urobí voči nemu negatívny pracovnoprávny úkon. Na základe rtohto potvrdenia inšpektorát práce môže pozastaviť účinnosť tohto pracovnoprávneho úkonu.

ZÁVAŽNÁ PROTISPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ - je podľa § 2 ods. 1 písm. d): 

1. trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávanía verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,

2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,

3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo

4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eu.

ZODPOVEDNOU  OSOBOU Obce Čučma je Helena Vanyová, hlavná kontrolórka obce.

OSOBNÉ ÚDAJE sú spracované bez súhlasu fyzickej osoby, kjtorá podala oznámanie (dotknutá osoba), len v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa pobytu dotknutej osoby, za účelom ich využitia pre potreby poštového styku s dotknutou  osobou. Zodpovedná osoba je v zmysle zákona povinná pri preverovaní neanonymných oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala oznámenie.

SPÔSOBY PODÁVANIA OZNÁMENÍ

- listom zaslaným na adresu zamestnávateľa: Obec Čučma, 048 01 Čučma 47 s označením "hlavný kontrolór"  NEOTVÁRAŤ,

- e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu: helenavanyova@gmail.com (spôsobom dostupný 24 hodín denne/7 dní v týždni)

- osobne (len vo vynimočných prípadoch (ak nie je možné podať písomné alebo elektronicy - mailom) na úrade

1. Neanonymné oznámenie musí obsahovať:

- meno a priezvisko oznamovateľa,

- adresa pobytu osoby, ktorá podala oznámenie,

- predmet oznámenia - popis kriminality alebo protispoločenskej činnosti, ktorej sa oznámenie týka, prípadne i dôkazy preukazujúce tieto skutoičnosti

- označenie osoby, voči ktorej oznámenie smeruje.

2. Anonymné oznámenie nemusí obsahovať:

    meno, priezvisko a adresu pobytu oznamovateľa.

3. Oznámenie môže smerovať voči viacerým osobám sú pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom a zoznam týchtoi spôsobov je zverejnený pre všetkých zamestnancov nba webovom sídle Obce Čučma a v podateľni Obecného úradu Čučma.