Súčasnosť

Obec Čučma sa rozprestiera na styku Rožňavskej kotliny s južnými výbežkami Slovenského rudohoria v jeho Voloveckej časti.

Plocha administratívne vyčleneného územia je 1,164 ha. Nachádza sa 5 km od mesta Rožňava, je začlenená do okresu Rožňava a do Košického kraja. Napriek tomu, že Rožňavská kotlina má výrazné črty priechodnosti, obec Čučma je koncová obec rozkladajúca sa pod Volovcom.

Reliéf, na ktorom obec stojí, je iba mierne členitý s malými výškovými rozdielmi, s horským typom klímy. Čučmianska dolina v blízkosti „Három kút“ končí v hlbokej, tmavej rokline, kde pramení potok Drázus, ktorý sa vlieva pod Rožňavou do rieky Slaná. Na území obce sa nachádzajú väčšinou pasienkové porasty, listnaté lesy, vo vyšších polohách miešané lesy s ihličnatými.

Potreba výstavby obecného vodovodu. V dôsledku dlhodobej banskej činnosti sú horniny narušené, dochádza k strate pitnej vody zo studní. Výdatnosť prameňa spod Volovca by zabezpečila potrebu pitnej vody, dokázala by zásobovať aj severnú časť Rožňavy samospádom.

Program Terra incognita

Obec bola podporená z programu Terra incognita- Krajina nespoznaná. Cieľom výzvy v programe Terra Incognita bolo zvýšiť kvalitu služieb v cestovnom ruchu na území Košického kraja vytvorením rozšírenej ponuky produktov a služieb najmä na troch tematických cestách - Gotickej, Vínnej a Železnej ceste Obec v rámci tohto projektu získala dotáciu schválenú Riadiacim výborom Programu Terra incognita na opravu zvonice na Náučnom chodníku Železnej cesty. - bližšie info na www.terraincognita.sk