Verejná vyhláška - vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť vodnej stavby

 14.08.2023

V e r e j n á   v y h l á š k a

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. GR Košice, Komenského 50, 042 48 Košice - vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť vodnej stavby


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >