Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:

 • daň z pozemkov
 • daň zo stavieb

Pre vyrúbenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľnosti k 1. januáru zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka), pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Daňovník je aj v priebehu zdaňovacieho obdobia povinný oznámiť správcovi dane všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik (zánik) daňovej povinnosti, ako aj každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali (predaj, prevod, dedičstvo, darovanie, stavebné úpravy a pod.)

Ak je pozemok a stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom daní je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť na zastúpení.

Potrebujete:

 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností FO, PO
 • Daň z pozemkov - doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva pozemku (kúpno-predajná zmluva, list vlastníctva a pod.)
 • Daň zo stavieb - doklad preukazujúci nadobudnutie stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o vklade kúpnopredajnej zmluvy do katastra). Zdaňujú sa aj stavby, ktoré nie sú zapísané v katastri nehnuteľností.
 • Oznámenie o určení spoluvlastníctva

Lehota na vybavenie:

 • do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov

Vyrúbenie dane:

 • vyrúbená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

Spôsoby platenia:

 • bezhotovostným prevodom na účet obce
 • poštovou poukážkou na účet obce
 • v hotovosti do pokladne obce