Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlasníkom alebo držiteľom psa.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnicka osoba, ktorá je

  • vlastníkom psa
  • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní

Sadzba dane je 6 € za jedného psa chovaného v rodinnom dome a 10 € za psa chovaného v bytovom dome.

  • Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce zdaňovacie obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Zdaňovacím obdobím dane za psa je kalendárny rok.

Spôsob platenia dane:

  • bezhotovostným prevodom na účet obce
  • poštovou poukážkou na účet obce
  • v hotovosti do pokladne obce