Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie schválená v zmysle VZN obce Čučma

  • 0,03 € na osobu a prenocovanie

Platiteľ dane je povinný podať priznanie k dani za ubytovanie správcovi dane vždy do 15 dní po ukončení roka a do tohto termínu daň uhradiť.

Spôsob platenia dane:

  • bezhotovostným prevodom na účet obce
  • poštovou poukážkou na účet obce
  • v hotovosti do pokladne obce