Drobné stavby

K ohláseniu drobnej stavby zo strany stavebníka je potrebné doložiť:

  • vyplnené tlačivo "ohlásenie drobnej stavby", 
  • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
  • kópiu z katastrálnej mapy,
  • jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a dvojmo stavebné riešenie stavby vypracované osobou s príslušným odborným vzdelaním (doklad o vzdelaní je potrebné doložiť),
  • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti,  a to aj vrátane nehnuetľnosti vo vlastníctve obce.

Upozornenie: Občan v ohlásení drobnej stavby - v tlačive uvedie všetkých spoluvlastníkov, ak je pozemok v spoluvlastníctve, resp. ak požaduje, aby stavba bola v spoluvlastníctve.

K žiadosti občan doloží v prípade, že pozemok nie je v jeho výlučnom vlastníctve, teda vo  vlastníctve toho kto podáva ohlásenie, doklad o "inom práve k pozemku". Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona - podľa povahy prípadu rozumie:

  • nájomná zmluva,
  • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
  • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného z pozemkom alebo stavbou,
  • právo vyplývajúce z iných predpisov.

S výstavbou možno začať po doručení písomného oznámenia obecného úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.

Lehota pre vybavenie: do 30 dní

Legislatíva:  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)