Evidencia roľníkov

Vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka

Osvedčením o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) podľa zákona č. 219/1991 Zb. obec Čučma registruje do evidencie na základe písomnej žiadosti žiadateľa.Žiadosť o zápis do evidencie SHR podáva fyzická osoba, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vykonáva poľnohospodársku výrobu alebo hospodári v lesoch.

Potrebujete:

  • list vlastníctva, príp. nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti, v ktorej sa bude činnosť vykonávať
  • pri podnikaní v živočíšnej výrobe stanovisko Regionálnej veterinárnej správy

Poplatok:

  • 6,50 € pri vydaní osvedčenia
  • 1,50 € za zmenu priezviska, alebo pobytu v zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

Lehota na vybavenie:  30 dní

Žiadateľ obdrží dva originály Osvedčenia na Krajskej správe Štatistického úradu v Košiciach, kde zároveň požiada o pridelenie IČO, pokiaľ ho už ako podnikateľ nemá pridelené. Za pridelenie IČO sa štatistickému úradu platí správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov. Po vydaní "Osvedčenia o zápise do evidencie SHR" je povinnosť odovzdať jeden originál osvedčenia a doklad o pridelení IČO na obecný úrad. Druhý originál si ponechá žiadateľ. Pri zmene adresy sídla hospodárskej usadlosti, mena SHR, zmeny adresy trvalého pobytu a pod. je potrebné o zúto zmenu písomne požiadať.

Zrušenie osvedčenia o zápise SHR

O zrušenie osvedčenia o zápise SHR v evidencii obce Čučma a ukončenie poľnohospodárskej výroby je potrebné písomne požiadať.

Potrebujete:

  • originál vydaného "Osvedčenia o zápise do evidencie SHR"

Lehota na vybavenie:  30 dní

Legislatíva:

Zákon č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov