Kolaudačné rozhodnutie

 • pre dokončenú stavbu,
 • časť stavby spôsobilej na samostatné užívanie,
 • časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena, alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie,
 • dokončené terénne úpravy,
 • pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby a to aj v prípadoch, keď postačilo ohlásiť tieto stavby § 55 ods. 2 písm. a),
 • zmena účelu užívania stavby bez zmeny, ktorá spočíva v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a podstatnom rozšírení výroby alebo činnosti v užívaní stavby

K podaniu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť:

 • vyplnené tlačivo "Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia",
 • opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 • ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledkov operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,
 • geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľnosti, tento doklad sa doplní ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,
 • rozhodnutia, súhlasy, vyjadrenia, stanoviská, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých  orgánov štátnej správy,
 • ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predkladajú na základe § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.:

 • doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby,
 • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, ak bola vykonaná skušobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného preskúšania ,
 • projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením,
 • výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácií overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním,
 • doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia,
 • podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia,
 • stavebný denník

Pri jednoduchých a drobných stavbách môžu byť po dohode so stavebným úradom náležitosti návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia vrátane jeho príloh primerane zjednodušené.