Poplatok za komunálny odpad

  • 18,25 € osoba/rok

Zníženie poplatku o 50%

  • potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní
  • potvrdenie školy o dennom štúdiu v prípade štúdia mimo územia SR

Odpustenie poplatku

  • potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
  • potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou,
  • potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
  • pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní.

Odpustenie poplatku sa nevťahuje na rekreačné chaty, chalupy a záhradné chaty.

Legislatíva: Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady