Povolenie na odstránenie stavby, nariadenie odstránenia stavby, dodatočné povolenie stavby

 • odstránenia stavby,
 • nariadenia odstránenia stavby,
 • dodatočného povolenia stavby

Odstrániť stavbu je prípustné len na základe:

 • povolenia stavbeného úradu,
 • nariadenia stavebného úradu

Konanie o dodatočnom povolení stavby: Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 SZ pri stavbách, ktoré treba ohlásiť, začne z vlastného podnetu konanie.

Stavebný úrad vyzve vlastníka stavby:

 • aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými SZ, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania  (súlad s ÚPN obce) a osobitnými predpismi,
 • ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak na ich podklade sa preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby,
 • ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastaveného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k pozemku iné právo (§ 58 ods. 2 SZ) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší podľa § 137. Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.
 • ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby nariadi odstránenie stavby.

Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote:

 • nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby,
 • nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.

Ak stavba bola začatá bez právoplatného stavebného povolenia, t.j. stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť aj napriek tomu, že bolo vydané, stavebný úrad posúdi stavby s verejnými záujmami a na základe záväzných stanovísk podľa § 140 b a podkladov predložených v stavebnom konaní stavebný úrad stavbu dodatočne povolí.

K podaniu žiadosti o dodatočné povolenie sa pripája:

 • vyplnené tlačivo "žiadosť o dodatočné povolenie",
 • doklad, ktorým žiadateľ preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, alebo k pozemku či stavbe má iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej,
 • projektovú dokumentáciu stavby (aj v prípade zmeny) spracovanú podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 436/2000 Z.z. ktorá musí obsahovať diferencované spracovanie podľa druhu a účelu stavby. Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach.
 • ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona (jednoduchých stavieb), postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním (doklad o vzdelaní - fotokópiu je potrebné k PD doložiť),
 • vyjadrenia dotknutých orgánov - správcov inžinierských sietí,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi konania ak sa konali pred podaním žiadosti,
 • ak ide o rozostavanú stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby,
 • ak ide o realizovanie stavebnej úpravy, nadstavby alebo udržiavacích prác na stavbe, môže byť stavebníkom právnicka alebo fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby,
 • kópiu z katastrálnej mapy.

K žiadosti žiadateľ doloží dokld o "inom práve k pozemku". Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona - podľa povahy prípadu rozumie:

 • nájomná zmluva,
 • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
 • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
 • právo vyplývajúce z iných predpisov.

Lehota na vybavenie: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní, v prípade prerušenia konania lehoty neplynú.