Prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt

Prihlásenie občana k trvalému alebo prechodnému pobytu

  • občiansky preukaz
  • ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
  • doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu (zabezpečí obecný úrad)
  • súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
  • vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalému alebo prechodnému pobytu