Stavebné povolenie

 • pre samostatnú stavbu
 • zmenu (dokončenej stavby ak je spojená so stavebnými úpravami,)
 • zmenu stavby pred jej dokončením
 • zmena v užívaní stavby spojená so stavebnými úpravami
 • predlženie platnosti stavebného povolenia

K podaniu žiadosti je potrebné doložiť:

 • vyplnené tlačivo "žiadosť o stavebné povolenie" resp. "žiadosť pre zmenu..."
 • doklad, ktorým žiadateľ preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo, k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zraidiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej
 • kópiu stavebného povolenia v prípade zmeny a odsúhlasenú stavebným úradom PD
 • v prípade, že došlo k zmene stavebníka: aktuálne doklady, ktorými nový stavebník preukáže, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku i stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby (list vlastníctva)
 • projektovú dokumentáciu stavby (aj v prípade zmeny) spracovanú podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 436/2000 Z.z. ktorá musí obsahovať diferencované spracovanie podľa druhu a účelu stavby. Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach
 • ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona (jednoduchých stavieb), postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním (doklad o vzdelaní - fotokópiu je potrebné k PD dodložiť)
 • vyjadrenie dotknutých orgánov - správcov inžinierských sieti
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania ak sa konali pred podaním žiadosti
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby
 • ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť stavebníkom právnicka alebo fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby
 • kópiu z katastrálnej mapy

Pri žiadosti o zmenu stavby pred dokončením alebo dokončenej stavby doloží stavebník:

 • vydané právoplatné stavebné povolenie,
 • pôvodnú overenú projektovú dokumentáciu,
 • projektovú dokumentáciu ku povoleniu  zmeny,
 • dokladovú časť ako pri stavebnom povolení podľa druhu a rozsahu zmien, ktoré sú predmetom žiadosti

Poplatky: správny poplatok je potrebné zaplatiť v hotovosti pri podaní žiadosti podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

K žiadosti žiadateľ doloží doklad o "inom práve k pozemku". Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona - podľa povahy prípadu rozumie:

 • nájomná zmluva,
 • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
 • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
 • právo vyplývajúce z iných predpisov

Lehota na vybavenie: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní, v prípade prerušenia konania lehoty neplynú.