Stavebné úpravy a udržiavacie práce

K ohláseniu zo strany stavebníka je potrebné doložiť:

  • vyplnené tlačivo "ohlásenie stavebných úprav" alebo "ohlásenie udržiavacích prác",
  • doklad, preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe. Možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
  • písomnou dohodou s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
  • jednoduchý výkres v dvoch vyhotoveniach,
  • v prípade stavebných úpráv v objektoch (bez zásahu do nosného systému), avšak pokiaľ materiál,  ktorý bude použitý na stavebné úpravy môže mať z hľadiska statického dopad na statiku stavby je potrebné doložiť výkres vypracovaný resp. overený oprávneným projektantom v odbore statika,
  • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností v prípade dopadov na susedné nehnuteľnosti, a to aj vrátane nehnuteľností vo vlastníctve obce.

Upozornenie: Občan v "ohlásení stavebných úprav" alebo "ohlásení udržiavacích prác" - v tlačive uvedie všetkých spoluvlastníkov, ak je pozemok v spoluvlastníctve, resp. ak požaduje, aby stavba bola v spoluvlastníctve.

K žiadosti občan doloží v prípade, že pozemok nie je v jeho výlučnom vlastníctve, teda vo vlastníctve toho kto podáva ohlásenie, doklad o "inom práve k pozemku". Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona - podľa povahy prípadu rozumie:

  • nájomná zmluva,
  • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
  • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
  • právo vyplývajúce z iných predpisov.

S výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia úradu, že k uskutočneniu "ohlásených stavebných úprav alebo "ohlásených udržiavacích prác" nemá námietky.

Lehota na vybavenie:  do 30 dní