Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka budov

Vlastník alebo všetci spoluvlastníci alebo občan, ktorý je oprávnený užívať budovu na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva, má právo požiadať Obecný úrad o zrušenie záznamu o trvalom pobyte občanovi, ktorý nemá k budove žiadne užívacie právo.

Potrebujete

  • platný občianský preukaz
  • písomný návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov na zrušenie trvalého pobytu, ktorí sú uvedení na liste vlastníctva, podpisujú osobne na Obecnom úrade
  • doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej sa má zrušiť trvalý pobyt, nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (originál listu vlastníctva nie staršie ako 3 mesiace, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení prípadne zrušení užívacieho práva, o zrušení nájomnej zmluvy, o rozvode manželstva a vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, doklad o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k trvalému pobytu neplatný, falošný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad)

Lehota na vybavenie

  • na počkanie

Poplatok

  • bez poplatku
  • trvalým pobytom občana sa po zrušení stáva Obec Čučma
  • následne po zrušení trvalého pobytu, je občan, ktorému bol zrušený trvalý pobyt, povinný vybaviť si nový občiansky preukaz na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Rožňave

  • ďalej je občan povinný nahlásiť zmenu pobytu aj na iné úrady, prípadne i vymeniť doklady, ako poisťovňa (kartička poistenca), zamestnávateľ, škola, dopravný inšpektorát (osvedčenie o evidencií), živnostenský úrad, prípadne obchodný register (podnikateľ), daňový úrad (podnikateľ) iné poisťovne (životné poistky, II. a III. pilier dôchodkového poistenia a iné zmluvy), vodičský preukaz (pri sťahovaní sa z iného mesta, v prípade, že sa nejedná o nový formát vodičského preukazu a pod.) zbrojný preukaz, pošta, banka a pod.
  • zrušenie trvalého pobytu sa občanovi oznamuje na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní